Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • artykuł naukowy należy zredagować według następującej struktury:
  Wprowadzenie
  Metodologia badań
  Metody badań
  Charakterystyka badanej grupy
  Wyniki badań
  Wnioski i dyskusja
  Zakończenie
 • tekst należy przygotować w wersji polskiej i angielskiej w wersji cyfrowej w pliku Word lub Open Office i wydruku kontrolnym w formacie A4,
 • objętość artykułu nie powinna przekraczać 21 stron znormalizowanego maszynopisu
  (1 strona to 1 800 znaków ze spacjami), objętość recenzji, omówienia lub sprawozdania – 7 stron,
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • do tekstu należy dołączyć krótkie streszczenie (ok. 500 znaków ze spacjami) oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim; streszczenie powinno zawierać: 1) uzasadnienie podjętych badań; 2) prezentację uzyskanych wyników; 3) omówienie zastosowanej metody badawczej,

Wytyczne dla autorów

Zasady formatowania:

 • ustawienia strony
Marginesy A4 (210 x 297)
Górny i Dolny 20
zewnętrzny 20
wewnętrzny 20
 • czcionka
  • w tekście podstawowym: Times New Roman, wielkość – 12 punktów, odstęp między wierszami – 1,5
  • w przypisach dolnych: Times New Roman, wielkość – 12 punktów, odstęp – 1
  • w tabeli, tytułach tabel, w podpisach pod rysunkami: Times New Roman, wielkość – 12 punktów, odstęp – 1
 • znaki „-„ oraz „ – „
  • łącznik jest najkrótszą kreską o pojedynczej długości „-„ i stosuje się go w połączeniach typu czarno-biały, Rydz-Śmigły, po obu stronach znak przylega do liter łączących wyrazy, nie jest oddzielany spacją
  • myślnik jest kreską o podwójnej długości „–” i jest używany jako przerywnik oddzielany od liter spacjami
   Uwaga! Nie należy mylić myślnika z łącznikiem.
 • akapity
  • należy zaczynać od wcięcia 1 cm
 • cudzysłów
  • w cudzysłowie należy podać tytuły czasopism oraz cytaty, jeżeli nie są wyodrębnione w inny sposób (np. inną wielkością czcionki)
 • wyróżnienia
  • kursywą należy wyodrębnić wszystkie omawiane wyrazy, zwroty i zdania, ponadto tytuły książek i części prac, tzn. rozdziałów i artykułów, a także zwroty obcojęzyczne wplecione w tekst polski
  • podkreślenia tekstowe należy oznaczyć pismem rozstrzelonym
  • znaczenie omawianych terminów należy podać w łapkach ‛ ’
 • rysunki, zdjęcia, wykresy, loga
  • w artykule można zamieścić: czarno-białą grafikę, wektorową, bitmapową lub ilustracje kolorowe, które należy przygotować jako plik jpg lub tiff w rozdzielczości 300 dpi
  • obrazki należy przesłać oddzielnie, w tekście artykułu w miejscu obrazu należy podać jedynie nazwy plików w nawiasach klamrowych – np. {obrazek1.jpg}, taki sam opis powinien posiadać również JPG lub TIFF

Uwaga! Materiały z internetu nie nadają się do druku z powodu zbyt małej rozdzielczości.

 • podpisy pod ilustracjami
  • należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 9 pkt.
 • przypisy dolne
  • służą komentarzom odautorskim, należy pisać czcionką Times New Roman mniejszym o 2 punkty od tekstu podstawowego, o wielkości 10 pkt.
 • tabele
  • należy przygotować w pliku MS Word lub Excel, tekst w tabeli należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 9 pkt. a linie tabeli powinny mieć grubość 0,5 pkt.
 • odwołania bibliograficzne
 • w tekście podstawowym i w przypisach dolnych odwołania bibliograficzne w systemie harwardzkim (autor i rok wydania, a przy cytatach także strona cytowanego dzieła) w nawiasach okrągłych, natomiast na dole strony w przypisach uzupełnienia, dopowiedzenia
 • bibliografia
  • spis literatury przedmiotu należy zamieścić na końcu artykułu w układzie alfabetycznym, adresy bibliograficzne mają być sporządzone według wzoru:
   Grabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.
   Grabias S., 1982, Paronimia jako proces leksykalny, „Socjolingwistyka”, 4, 75-88.
   Grabias, S., 1991, Logopedia – jej przedmiot i stopień zaawansowania refleksji metanaukowej,[w:] Przedmiot logopedii, seria: „Komunikacja językowa i jej zaburzenia”, t. 1, red. S. Grabias, Lublin, s. 26-48.

Końcowy układ tekstu oraz liczba stron po składzie zawsze są inne niż w dostarczonym przez autora pliku. Nie należy zatem:

 • rozpoczynać nowej strony poprzez wielokrotne naciśnięcie klawisza „enter”
 • wypisywać ręcznie pozycji i numerów stron w spisie treści oraz w indeksach
 • dzielić wyrazów poprzez ręczne wstawianie łącznika
 • sposób usuwać „wiszące” na końcach wersów pojedyncze litery (typu spójniki „i”, „a”), np. przez naciśnięcie entera w środku zdania
 • nie dawać odstępu pomiędzy kropką lub przecinkiem a poprzedzającą te znaki literą lub cyfrą
 • stawiać kropki po tytułach, śródtytułach, podpisach do ilustracji, tekstach żywej paginy, nagłówkach tabel oraz po liczbach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi

Rozprawy

Zasady publikacji w tym dziale

O metodologii logopedii

O metodologii logopedii

Polityka prywatności