Zespół redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY

Zadania Komitetu Redakcyjnego

Członkowie Komitetu Redakcyjnego mają obowiązek wspierania i promowania czasopisma, wyszukiwania najlepszych autorów i najlepszych prac (np. przez śledzenie streszczeń) i aktywne zachęcanie autorów do nadsyłania artykułów a także recenzowania nadsyłanych prac.

Redaktor naczelny odpowiada za decyzje, które ze złożonych artykułów powinny zostać opublikowane, a które nie. Przy podejmowaniu decyzji posiłkuje się konkluzjami płynącymi z recenzji oraz opiniami sekretarzy oraz Rady Naukowej. Redaktor naczelny odrzuca nadesłany artykuł w przypadku ujawnienia plagiatu, autoplagiatu, zastrzeżeń co do respektowania praw autorskich osób trzecich oraz wystąpienia wątpliwości dotyczących autorstwa bądź współautorstwa artykułu. Pochodzenie autora, jego narodowość, przynależność etniczna, rasa, wyznawana religia, płeć, orientacja seksualna czy wyznawane poglądy polityczne nie mają żadnego przełożenia na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanego przez niego tekstu. Redakcja nie ujawnia danych autorów recenzentom ani danych recenzentów autorom, nie wyznacza też na recenzentów osób afiliowanych w instytucji, które są afiliacją autora pracy, ani osób pozostających z autorem pracy w bezpośrednich relacjach osobistych.

Redaktor naczelny stale dąży do znalezienia odpowiednio wykwalifikowanych członków Komitetu Redakcyjnego, którzy mogą się przyczynić do rozwoju czasopisma i odpowiedniego zarządzania nim, regularnie ocenia skład Komitetu Redakcyjnego i udziela jego członkom wskazówek dotyczących sposobu wypełniania ich obowiązków wynikających z przynależności do Komitetu. Redaktor naczelny konsultuje się z członkami komitetu redakcyjnego co jakiś czas (np. raz w roku) w celu poznania ich opinii o prowadzeniu czasopisma, informowania ich o zmianach w polityce czasopisma i przyszłych wyzwaniach.

W swoich działaniach Komitet Redakcyjny „Logopedii” przestrzega praw poufności: chroni poufność informacji uzyskanych w trakcie badań i kontaktów zawodowych. Redakcja jest wyczulona na prawo własności intelektualnej i zajmuje się domniemanymi naruszeniami zasad dotyczących ochrony własności intelektualnej, wspiera autorów, których prawa autorskie zostały naruszone lub którzy stali się ofiarami plagiatu.

KOMITET REDAKCYJNY • EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny • Editor-in-Chief
Wojciech Lipski
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Sekretarz • Secretary
Urszula Jęczeń
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Członkowie • Members

Ewa Hrycyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki)

Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)

Anita Lorenc (Uniwersytet Warszawski)

Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

Magdalena Osowicka-Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski, Katowice)

Joanna Trzaskalik (Akademia Ignatianum, Kraków)

Ewa Wolańska (Uniwersytet Warszawski)

Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)