O czasopiśmie

Logopedia” jest organem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, wydawanym jako rocznik nieprzerwanie od roku 1960. W czasopiśmie publikowane są artykuły dotyczące kultury języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju i zaburzeń mowy. Opis normy języka i zaburzeń językowych obejmuje perspektywę lingwistyczną (nauki humanistyczne), psychologiczną i pedagogiczną (nauki społeczne), oraz kliniczną (nauki medyczne). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny.

Celem czasopisma jest publikacja oryginalnych opracowań z zakresu szeroko pojętej logopedii, językoznawstwa (ogólnego, kognitywnego, socjolingwistyki, semantyki), glottodydaktyki oraz nauk pokrewnych (psychologii, pedagogiki i nauk medycznych). Zakres tematyczny artykułów publikowanych w „Logopedii” obejmuje wszystkie wiodące nurty badań, a każdy tom czasopisma zawiera artykuły autorów, którzy reprezentując różne dyscypliny naukowe, rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych. Poszczególne numery czasopisma odznacza się zwartą konstrukcją tematyczną i ustaloną strukturą formalną podporządkowaną przedmiotowi badań logopedycznych.

W strukturze każdego tomu znajdują się artykuły naukowe o charakterze teoretycznym (prace przeglądowe i koncepcyjne) oraz praktycznym (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy).

Do czasopisma przyjmowane są także artykuły o charakterze studiów przypadków (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy), omówienia i recenzje autorskich i wieloautorskich monografii z dziedziny logopedii i nauk pokrewnych.

Logopedia jest indeksowana w bazie Polska Biblioteka Lekarska (katalog czasopism indeksowanych).

Od 2017 roku treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

CC

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Ponadto, „Logopedia” jest indeksowana w katalogach Nukat i WorldCat oraz na portalu komunikacji naukowej INFONA.

W parametryzacji czasopism naukowych w 2023 r. „Logopedia” otrzymała 70 punktów, zaś w roku 2024 – 40 punktów.

Polityka OA

Podstawową licencją publikowania artykułów w czasopiśmie jest CC-BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

Polityka prywatności

Dane osobowe i adresy e-mail Autorów będą wykorzystywane przez czasopismo wyłącznie do realizacji jego celów i nie będą udostępniane do innych celów lub komukolwiek innemu.

ISSN 0459-6935, e-ISSN 2720-3891